Ashraf Ghonaim

Strategic Management and Analytics