Jese Navaranjan

Senior Microsoft Power Platform Consultant